ประวัติบริษัทฯ
 
        บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 บริษัทฯ เริ่มต้นดำเนินงานด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน, ไม้ยางพารา, และเคมีภัณฑ์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทั่งปี พ.ศ. 2549 ทางบริษัทฯ ได้ปรับแผนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นขยายธุรกิจทางด้านเคมีภัณฑ์ ด้วยการเพิ่มความหลากหลายในตัวสินค้า เพื่อให้ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิเช่น เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์, อุตสาหกรรมโลหะ, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์, อุตสาหกรรมเกษตร, รวมทั้งเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
 
        โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ตระหนักมาโดยตลอดว่า บริษัทฯ มีความต้องการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงเปิดงานบริการผสมเคมีภัณฑ์ขึ้น รวมทั้งการแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกและเหมาะสมกับการนำไปใช้ของลูกค้า
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
 
        บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต,จัดจำหน่าย, และการบริการ ทางด้านเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท
 
พันธกิจ
 
1)
วางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติงานตามแผนมุ่งสู่ประสิทธิผลตามเป้าหมาย
2)
ควบคุมดูแลประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละฝ่ายให้คงที่อย่างต่อเนื่อง
3)
เพิ่มกำลังการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมตามความต้องการของตลาด
4)
ค้นคว้า-ปรับปรุง-พัฒนา เทคโนโลยี การผลิตตลอดจนถึงงานบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม
5)
รักษาไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ-ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ของพนักงานทุกภาคส่วน
6)
มีมาตรการที่คำนึงถึงสภาพโดยทั่วไปของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญลำดับแรก และความปลอดภัยมาเหนือสิ่งอื่นใด
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
 
        ตั้งแต่แรกเริ่มดำเนินกิจการตราบจนวันนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพการทำงานและการให้บริการ อีกทั้งคุณภาพของสภาพแวดล้อมมาโดยตลอด จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น พร้อมทั้งนำมาปฏิบัติอย่างเอาใจใส่ดังนี้
 
•
พนักงานมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานสร้างจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือช่วยกันปฏิบัติรักษากฎระเบียบต่างๆ ที่ประกาศไว้อย่างจริงจัง
•
กำหนดมาตรการควบคุมและวิธีการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริเวณภายในโรงงานมีความปลอดภัยสูงสุด
•
ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้คน เช่น ระบบกำจัดกลิ่นรบกวน และ/หรือ ระบบปรับสภาพน้ำทิ้ง
•
ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการนำน้ำที่ใช้ในระบบหล่อเย็น หมุนเวียนกลับมาใช้งานไม่น้อยกว่า 3 รอบ หลังจากนั้นจึงนำไปใช้ล้างภาชนะ แล้วจึงป้อนเข้าสู่กระบวนการปรับสภาพน้ำก่อนที่จะระบายไปสู่ระบบน้ำทิ้ง
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด | CHEMWORK CO.,LTD.
โทร. 0-2679-3915 - 6  แฟกซ์: 0-2679-3917
สำนักงาน : 638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โรงงาน : 999/18 หมู่1 ซ.ไทยประกัน3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540